• Już jest projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, który ma zapewnić właścicielom gospodarstw domowych możliwość zakupu taniego węgla opałowego.
 • Zgodnie z projektem ustawy dopłaty obejmą zakup krajowego jak i importowanego: węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego.
 • Właściciel gospodarstwa domowego będzie musiał przedstawić: oświadczenie o zużytym paliwie stałym do ogrzania domu; potwierdzenie złożenia deklaracji CEEB.

Pojawił się projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Przyszła ustawa będzie regulować zasady i tryb sprzedaży niektórych paliw stałych dla gospodarstw domowych oraz przyznawania i wypłat rekompensat przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu tych paliw.

Węgiel opałowy, brykiet oraz pellet będzie sprzedawany po niższych cenach przez wyznaczonych (przez rząd) dystrybutorów i sprzedawców paliw opałowych do ogrzewania m.in. domów.

Jakiego rodzaju paliwa opałowe będą objęte rządowymi rekompensatami?

Zgodnie z art. 1 ust. 2 projektu ustawy jej przepisy będą stosowane do następujących paliw stałych:

 • węgiel kamienny,
 • brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, zwanych dalej „paliwami stałymi”,
 • wydobytych, wyprodukowanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzonych w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedawanych gospodarstwom domowym od dnia wejścia w życie ustawy.

Dodatkowo, zgodnie z art. 2 ustęp 4 powyższego projektu ustawy:

"Rekompensata wynosi nie więcej niż 750 zł brutto za tonę przy sprzedaży nie więcej niż 3 ton paliwa stałego, sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego."

Warto zauważyć, że ustawa całkowicie pomija właścicieli gospodarstw domowych, którzy ogrzewają dom używając pieców i kotłów na ekogroszek. Czy oznacza to, że ekogroszek lub groszek produkowany na węglu nie będzie najprawdopodobniej objęty rządowymi dopłatami?

Nasza redakcja już wystosowała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapytanie potwierdzające czy ekogroszek nie będzie objęty rekompensatami rządowymi.

Kto będzie mógł zakupić węgiel opałowy objęty rządową rekompensatą?

Nie każdy właściciel gospodarstwa domowego będzie mógł zakupić 3 tony tańszego węgla opałowego.

Zgodnie z art. 2. ust. 2 projektowanej ustawy, ustawodawca przez gospodarstwo domowe rozumie gospodarstwa, których głównym źródłem ogrzewania są następujące źródła ciepła:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny, piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym.

Co więcej ustawodawca wymaga, aby źródło ogrzewania było zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

W przypadku gospodarstw domowych w budynkach wielolokalowych, w których wspólnym źródłem ogrzewania jest źródło ciepła, o którym mowa w ust. 2, uprawnienie do zakupu paliwa stałego w wysokości do 3 ton (na gospodarstwo domowe), przysługuje wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej.

Jakie dokumenty niezbędne do zakupu dotowanego węgla opałowego?

 Zgodnie z art. 5. 1. projektowanej ustawy, właściciel lub członek gospodarstwa domowego dokonujący zakupu węgla, brykietu lub pelletu z rządowo dopłatą  (w ramach 1 gospodarstwa domowego) przekazuje przy j zakupie przedsiębiorcy: 

 • oświadczenie w postaci papierowej opatrzone podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o ilości tego paliwa, które nabył od dnia wejścia w życie ustawy, w celu wykorzystania na potrzeby własne tego gospodarstwa domowego;
 • deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składana na potrzeby centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w postaci elektronicznej, wraz z jej unikalnym identyfikatorem albo kopię deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw składanej na potrzeby centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli ta deklaracja została złożona w postaci papierowej, wraz z uzyskanym na niej potwierdzeniem wpływu lub odwzorowanie cyfrowe tej kopii, albo inny dokument wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę nieruchomości, z którego wynika, że pod adresem budynku, w którym znajduje się gospodarstwo domowe jest zlokalizowane źródło spalania paliw: zaświadczenie lub kopię deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do centralnej ewidencji emisyjności budynków lub odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów – w odniesieniu do źródła spalania paliwa stałego.

W przypadku zakupu taniego paliwa stałego osoba działająca w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, albo spółdzielni mieszkaniowej przekazuje przy jego zakupie wyznaczonemu przedsiębiorcy następujące dokumenty:

 • adresy gospodarstw domowych, w imieniu których dokonuje zakupu;
 • odpowiednio dokumenty, o których mowa powyżej (oświadczenie o zużytym paliwie stałym do ogrzania domu; potwierdzenie złożenia deklaracji CEEB);
 • oświadczenie w postaci papierowej opatrzone podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym o ilości tego paliwa, które nabyła wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa od dnia wejścia w życie ustawy, w celu wykorzystania na potrzeby własne gospodarstw domowych wchodzących w skład tej
  wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej.