• Obornik często w okresie przedżniwnym składowany jest na polu, co jest też niejednokrotnie podyktowane przyczynkami logistycznymi.
  • Pryzma może być składowana na polu nie dłużej niż 6 miesięcy.
  • Kolejnym ważnym aspektem regulowanym przepisami są  odległości składowania obornika, jakie należy zachować.
  • Obornika nie można  składować w tym samym punkcie na polu przez okres kolejnych trzech lat.

Magazyn na polu tylko przez kilka miesięcy

W każdym gospodarstwie hodowlanym składowany jest określony tonaż obornika. Niezależnie od tego czy dysponujemy płytą obornikową czy też nie. W pewnym momencie, zwłaszcza w okresie przedżniwnym (niemal wszystkie pola są wówczas zajęte przez rośliny) może zabraknąć nam miejsca w stałym punkcie magazynowania nawozu naturalnego. Wówczas obornik jest składowany na polu, co jest też niejednokrotnie podyktowane przyczynkami czysto logistycznymi - szybszy załadunek i rozwiezienie obornika na polu i brak problemu zanieczyszczenia dróg związanego z przejazdem rozrzutnika (a jak wiemy w niektórych, zwłaszcza typowo podmiejskich wioskach, rolnicy mają z tym spory problem). Jakich warunków musimy dopilnować składając nawóz bezpośrednio na polu?

Pierwszym warunkiem jest kryterium czasowe. Otóż sama pryzma może być składowana na polu nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia składowania. Przykładowo - pierwsze przyczepy obornika przywozimy na pole 1 kwietnia. Oznacza to, że czas na zakończenie składowania w tym miejscu mamy do 30 września. Generalnie samo kryterium czasowe nie jest w tym wypadku dużym problemem, ponieważ niezależnie od tego czy pryzmę rozpoczynamy wiosną, czy tez jesienią, jest ono na tyle długie, że raczej rzadko się zdarza by pryzma musiała być w danym miejscu dłużej. 

Ważna jest lokalizacja i zbicie pryzmy

Drugim warunkiem jest kryterium miejsca. Przepisy mówią, ze pryzm z obornikiem nie wolno zakładać na gruntach o wysokim spadzie terenu - dopuszczony przepisami spadek to 3%.  Ponadto grunt powinien być nieprzepuszczalny i niepodmokły, a samo miejsce składowania zlokalizowane musi być poza zagłębieniem terenu. Musimy także utrzymać odległość od wszelkich zbiorników wodnych na poziomie minimum 25 metrów (linie brzegowe wód powierzchniowych, pas morski czy ujęcia wody). 

Ważnym aspektem regulowanym przepisami są  odległości składowania obornika, jakie należy zachować, fot. Shutterstock
Ważnym aspektem regulowanym przepisami są odległości składowania obornika, jakie należy zachować, fot. Shutterstock

Wielu rolników pyta także o odległości od działek sąsiednich i zabudowań - sytuacja ta dotyczy częściej samej lokalizacji płyt obornikowych, aniżeli pryzm utworzonych na polu, niemniej w omawianym temacie też pojawiają się takie takie pytania.  Stosując przepisy dotyczące tworzenia płyt obornikowych do tematyki pryzm obornika na gruncie rolnym regulacje mówią nam o tym, że odległość od działki sąsiedniej powinna wynosić przynajmniej 4 metry, a od samych zabudowań mieszkalnych 30 m (otwory drzwiowe i okienne).  Dodatkowo należy utrzymać odległość 5 m od silosów na zboża i pasze, 10 m od zbiorników na kiszonkę oraz magazynów pasz i ziarna, 15 m od osi studni i aż 50 m od budynków w których wykonywane jest przetwórstwo rolno - spożywcze czy też składowane są towary spożywcze. 

Oprócz powyższych wytycznych przepisy, wynikające bezpośrednio z zasad programu azotanowego, wskazują, że sama pryzma powinna mieć jak najbardziej zbitą formę - ma to zapobiec utracie składników pokarmowych. Te zaś - wedle różnych szacunków - mogą być dość znaczne, jeśli pryzma będzie miała mocno rozluźniony charakter. Największe ubytki odnotuje się na poziomie potasu (nawet połowa). Azot i fosfor to strata odpowiednio 40 i 20% w przypadku braku odpowiedniego zbicia pryzmy. 

Na pryzmę na polu trzeba mieć papier

Istotne jest, że zgodnie z przepisami nie możemy składować obornika w tym samym punkcie na polu przez okres kolejnych trzech lat. Same zaś dane dotyczące utworzonej pryzmy muszą być przechowywane przez okres 3 lat. W jaki sposób prowadzić taka ewidencję utworzonych pryzm z obornikiem? Wystarczy prosty szkic pola wraz z naniesionym jak najbardziej precyzyjnie miejscem składowania oraz oznaczenie działki na której obornik jest magazynowany. Dodatkowo musimy oznaczyć czas w jakim składowana była pryzma.